background navbar gray background navbar gray background navbar red background navbar red background navbar brain

Privacybeleid

Artikel 1 - Wie we zijn

 1. "Wij", "ons" of "onze" betekent People & Solutions, met vestiging in de Duwijckstraat 17, 2500 Lier en met bedrijfsnummer BE08 8889 9585.

  Wij worden beschouwd als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze website.

 2. Dit privacybeleid is enkel bedoeld om u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van onze website. Voor ons privacybeleid met betrekking tot onze diensten verwijzen wij u door naar de overeenkomst die u met ons of met de contactpersoon zoals hieronder aangegeven hebt gesloten.

  Onze website, www.peopleandsolutions.eu, is eigendom van en wordt beheerd door People & Solutions. De website wordt gehost door Uncoded. Voor meer informatie verwijzen wij u naar artikel 5 van deze Privacy Policy.

 3. Uw privacy is belangrijk voor ons, en daarom hebben we dit Privacybeleid ontwikkeld. Dit beleid beschrijft hoe we de persoonlijke gegevens die u met ons deelt, verzamelen, openbaar maken, overdragen en gebruiken ("verwerken"), en welke rechten u heeft. Neem even de tijd om dit beleid door te lezen.

 4. Als u vragen, problemen of klachten heeft met betrekking tot dit Privacybeleid of onze verwerking van uw persoonsgegevens of als u een verzoek wilt indienen om uw rechten zoals uiteengezet in artikel 4 uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen.

  Via mail: info@peopleandsolutions.be

  Per post: Duwijckstraat 17, 2500 Lier

Dit privacybeleid werd voor het laatst herzien op 12/03/2020.

Artikel 2 - Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en verzamelen

 1. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificeerbare gegevens (zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, enz.) die kunnen worden gebruikt om een natuurlijke persoon direct of indirect te identificeren.

 2. De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld en gebruikt voor de doeleinden zoals hieronder opgesomd:

  1. In het geval dat u het contactformulier op onze website gebruikt, zullen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om uw vraag te beantwoorden, via e-mail of telefoon.

  2. In het geval dat u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, zal uw e-mailadres worden gebruikt om u onze nieuwsbrieven te sturen. Deze kunnen uitnodigingen bevatten voor evenementen, seminars, enz. die door ons worden georganiseerd.

  3. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens ter ondersteuning van de website en ter verbetering van uw gebruikerservaring. Hieronder valt het waarborgen van de veiligheid, beschikbaarheid, prestaties, capaciteit en gezondheid van de website.

  4. Wij verwerken uw persoonsgegevens om de rechten die ons toekomen op grond van de toepasselijke wetgeving te handhaven of uit te oefenen. Zoals het gebruik voor de vestiging, de uitoefening of de verdediging van juridische claims. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om te voldoen aan onze verplichtingen zoals uiteengezet in de toepasselijke wetgeving.

 3. De volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen worden gekarakteriseerd:

  1. Contactgegevens: indien u gebruik maakt van het contactformulier, wordt u gevraagd de volgende gegevens te verstrekken: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele persoonlijke gegevens die u in het daarvoor bestemde blanco veld wilt vermelden (gelieve ons geen gevoelige informatie te verstrekken, zoals gezondheidsinformatie, informatie over strafrechtelijke veroordelingen of kredietkaart-/accountnummers). Dit is informatie die rechtstreeks door u wordt verstrekt.

  2. Nieuwsbrief: Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wordt u gevraagd uw e-mailadres op te geven. Dit is informatie die rechtstreeks door u wordt verstrekt.

  3. Gebruiksgegevens: Wij verzamelen persoonlijke gegevens met betrekking tot uw activiteiten op onze website: IP-adres, apparaat-ID en -type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, duur van het bezoek, paginaweergaven of informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw gebruik van de dienst.

   Deze informatie kan worden samengevoegd en gebruikt om ons te helpen meer nuttige informatie te verstrekken over het gebruik van onze website. In het geval dat de gebruiksgegevens volledig geanonimiseerd zijn (en dus niet tot u als individu kunnen worden herleid), worden deze gegevens niet beschouwd als persoonsgegevens in het kader van dit Privacybeleid. Dit zijn persoonlijke gegevens die automatisch worden verzameld door uw gebruik van de website.

  4. Inloggegevens: Wij verzamelen persoonsgegevens met betrekking tot uw digitale marketingstrategie: inloggegevens (accountnaam, wachtwoord, e-mailadres). Deze persoonlijke gegevens worden door u ter beschikking gesteld. Creditcardgegevens worden alleen door onze klant ingevoerd en kunnen niet zonder toestemming worden gebruikt.

 4. De wettelijke gronden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens zijn:

  1. Contracturele grond: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de in de arbeidsovereenkomst gemaakte afspraken.

  2. Toestemming: People & Solutions heeft ondubbelzinnige en expliciete toestemming van de persoon verkregen. Deze toestemming hebben we gekregen bij de ondertekening van de arbeidsovereenkomst. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.

  3. Rechtvaardiging: de verwerking is noodzakelijk voor de vertegenwoordiging van de legitieme belangen, in het bijzonder de belofte van de beste People & Solutions klantbeleving. (bijvoorbeeld het aanbieden van nieuwe diensten). Het bovengenoemde doel zal niet haalbaar zijn zonder verwerking.

 5. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de in artikel 2.2 genoemde doeleinden.

Artikel 3 - Bewaring van uw gegevens en verwijdering

Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor een bepaald doel. Aangezien het echter niet mogelijk is om vooraf een periode aan te geven, wordt deze periode als volgt vastgesteld:

 1. De periode is afhankelijk van welke diensten People & Solutions verleent. Deze worden contractueel overeengekomen en vastgelegd. Wanneer gebruik wordt gemaakt van onze Hosting service wordt standaard een overeenkomst van onbepaalde duur opgesteld. Deze overeenkomst kan te allen tijde worden opgezegd. De termijnen met betrekking tot de digitale strategie worden vastgelegd, evenals bij het afsluiten van de overeenkomst. De duur van deze overeenkomsten is afhankelijk van de vraag en contractueel bepaald.

 2. Indien u uw toestemming intrekt of u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en dit bezwaar wordt weerhouden, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen die persoonsgegevens echter wel bewaren om uw voorkeuren voor de toekomst te respecteren.

 3. Wij hebben echter wel het recht om uw persoonsgegevens bij te houden als dit nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, om een rechtsvordering in te stellen of om ons te verdedigen tegen een dergelijke vordering of omwille van bewijsvoering.

Artikel 4 - Uw rechten als individu

In dit artikel vindt u een opsomming van uw belangrijkste rechten op grond van de wet op de gegevensbescherming. Wij hebben geprobeerd deze voor u duidelijk en leesbaar samen te vatten.

 1. Om uw rechten uit te oefenen, verzoeken wij u ons een schriftelijk verzoek te sturen in overeenstemming met artikel 1 van dit Privacybeleid. Wij zullen zonder onnodige vertraging op uw verzoek reageren, maar in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek. In het geval van een verlenging van de termijn om te reageren of in het geval dat wij geen actie ondernemen op uw verzoek, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

 2. Het recht op inzage.

 3. U hebt het recht om te bevestigen of wij uw persoonlijke gegevens al dan niet verwerken en in het geval dat wij dat doen, heeft u recht op inzage in deze persoonlijke gegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie die u ook in dit Privacybeleid terugvindt.

 4. U heeft het recht om van ons een kopie te ontvangen van uw persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben, mits dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar zal gratis worden verstrekt, maar wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen als u meerdere kopieën aanvraagt.

 5. Het recht op rectificatie.

 6. Indien de persoonlijke gegevens die wij over u hebben onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om deze informatie te laten corrigeren of, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, te laten vervolledigen.

 7. Het recht op verwijdering (recht om te worden vergeten)

 8. In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging te verwijderen. Die omstandigheden zijn onder meer:

  1. De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderzijds verwerkt;

  2. U trekt uw toestemming in en er bestaat geen andere wettelijke grond;

  3. De verwerking is voor direct marketingdoeleinden;

  4. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt of de verwijdering ervan is noodzakelijk voor de naleving van de EU-wetgeving of de Belgische wetgeving;

 9. Er zijn bepaalde uitsluitingen van het recht op verwijdering. Deze uitsluitingen zijn onder meer van toepassing wanneer verwerking noodzakelijk is,

  1. voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;

  2. om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid;

  3. Om redenen van algemeen belang of voor statistische doeleinden;

  4. voor de naleving van een wettelijke verplichting; of,

  5. voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

  6. Het recht om de verwerking te beperken

 10. U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (wat betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien:

  1. U de getrouwheid van de persoonsgegevens betwist (en dit slechts zolang als nodig is om deze getrouwheid te verifiëren);

  2. De verwerking onwettig is en u vraagt om beperking (in tegenstelling tot het uitoefenen van het recht op verwijdering);

  3. Wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van onze verwerking, maar u persoonsgegevens nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims; of,

  4. U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.

 11. Naast ons recht om uw persoonlijke gegevens op te slaan, kunnen wij deze alsnog verwerken, maar alleen:

  1. met uw toestemming;

  2. voor het tot opzetten, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;

  3. voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of,

  4. om redenen van groot openbaar belang.

 12. We zullen u informeren voordat we de beperking van de verwerking opheffen.

 13. Het recht op gegevensoverdracht.

 14. Voor zover de wettelijke basis van de verwerking van uw persoonsgegevens uw toestemming is, en deze verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt, heeft u het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat van ons te ontvangen. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer dit de rechten en vrijheden van anderen nadelig zou beïnvloeden.

 15. U heeft ook het recht om uw persoonlijke gegevens rechtstreeks aan een ander bedrijf te laten overdragen, indien dit technisch mogelijk is, en/of om uw persoonlijke gegevens op te slaan voor verder persoonlijk gebruik op een eigen apparaat.

 16. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrond voor de verwerking noodzakelijk is:

  1. De uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van enig officieel gezag dat aan ons is toegekend;

  2. De doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd.

 17. Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking bestemd is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van wettelijke aanspraken.

 18. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (inclusief profilering voor direct marketingdoeleinden). Indien u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel staken.

 19. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. Indien u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming.

  U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, de plaats waar u werkt of de plaats van de vermeende inbreuk. In België kunt u een klacht indienen bij de Privacycommissie:

  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  commission@privacycommission.be
  https://www.privacycommission.be/nl/contact

Artikel 5 - Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan anderen

 1. Om u te voorzien van onze website werken wij samen met een dienstverlener om uw persoonlijke gegevens te verwerken en op te slaan. Wij gebruiken de volgende categorieën van dienstverleners:

  1. cPanel

  2. Indien overeengekomen, een derde partij die toegang heeft tot het dashboard van de website

  3. (...)

 2. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken als een dergelijke bekendmaking vereist of noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Wij kunnen ook persoonsgegevens bekendmaken om uw vitale belangen of het vitale belang van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

 3. Als zodanig maken wij uw persoonlijke gegevens niet bekend aan onze social media partners. Wij maken echter wel gebruik van social media plugins om u naar onze social media kanalen te leiden en u in staat te stellen om met onze content te communiceren. Deze social media kanalen zijn Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter. Als u op een dergelijke link klikt, kan een dergelijke social media service provider persoonlijke gegevens over u verzamelen en deze informatie koppelen aan uw bestaande profiel op dergelijke social media.

 4. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door een dergelijke social media service provider. In dat geval zal de social media serviceprovider optreden als verantwoordelijke voor de verwerking. Alleen ter informatie hebben wij de relevante links opgenomen (deze kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd door de betreffende serviceprovider):

  1. Facebook Gegevens Beleid
  2. Instagram Gegevens Beleid
  3. LinkedIn Privacybeleid
  4. Twitter Privacybeleid
  5. Google+

Artikel 6 - Internationale overdrachten

 1. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte overdragen.

 2. Wij zullen ervoor zorgen dat elke overdracht van persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Economische Ruimte plaatsvindt met inachtneming van de nodige waarborgen.

 3. U gaat akkoord met de overdracht van persoonsgegevens naar een derde land.

Artikel 7 - Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

Artikel 8 - Wijzigingen in het privacybeleid

Van tijd tot tijd hebben we het recht om dit Privacybeleid te wijzigen. U kunt altijd de meest recente versie van de Privacy Policy op deze website raadplegen.